Mặt hàng
Qui cách, chủng loại
Đvt
Đơn giá
So với ngày 17/3
Rare Earth Carbonate
 REO 42.0-45.0%
Tấn
 21000-24000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
 13500-14000
0
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
 12000-13000
0
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
355000-365000
 12500
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
270000-275000
0
Samarium Oxide
 Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
 12000-13000
0
Europium Oxide
 Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
420-450
0
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
 74000-76000
1000
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
3150-3300
150
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1210-1220
0
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
170000-175000
0
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
 21000-22000
0
Pr-Nd Oxide
 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO>75.0%
 Tấn
280000-282000
2000
Lanthanum Metal
La/TREM>99.0%
 Tấn
 30000-35000
0
Cerium
Ce/TREM>99.0%
 Tấn
 30000-35000
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
450000-470000
0
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
345000-355000
0
Terbium
Tb/TREM>99.9%
 Kg
4100-4300
175
Dysprosium
Dy/TREM>99%
Kg
1600-1700
0
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
La-De Metal
 Ce/TREM>65.0% TREM>98.5%
Tấn
 28000-30000
0
Pr-Nd alloy metal
 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM
 Tấn
360000-365000
0

      
 75-80% TREM>98.5%

      

      

      
Pr-Nd-Dy alloy metal
 TREM>99.0%
Tấn
355000-360000
0
Battery-grade mix
 TREM>99.0% Nd/TREM>15%
 Tấn
120000-130000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1230000-1250000
0

Ghi chú: lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,8917 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters