Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 18/8
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
22000-24000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
15200-16000
1000
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
15000-16000
1000
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
560000-580000
-15000
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
470000-490000
0
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13500-14500
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
580-620
-20
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
160000-180000
-10000
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
3950-4050
-25
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1350-1420
-55
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
180000-190000
0
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
27000-29000
-3000
Pr-Nd Oxide
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0%
Tấn
470000-490000
-25000
Lanthanum Metal
La/TREM≥99.0%
Tấn
35000-37000
0
Cerium
Ce/TREM≥99.0%
Tấn
35000-36000
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
620000-650000
0
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
580000-600000
0
Terbium
Tb/TREM≥99.9%
Kg
5200-5300
0
Dysprosium
Dy/TREM≥99%
Kg
1950-2050
0
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
La-De Metal
Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5%
Tấn
34000-36000
0
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5%
Tấn
580000-610000
0
Pr-Nd-Dy alloy metal
TREM≥99.0%
Tấn
370000-373000
0
Battery-grade mix
TREM≥99.0% Nd/TREM≥15%
Tấn
140000-150000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1400000-1450000
-90000
Holmium iron
HoFe≥99% Ho≥80%
Tấn
500000-520000
20000
Holmium oxide
Ho2O3≥99.5%
Tấn
480000-500000
50000

Ghi chú : lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,6659 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters