Sản phẩm
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 20/5
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
23000-25000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
12500-13000
0
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
9500-10000
0
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
315000-325000
0
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
265000-270000
0
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
12000-13000
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
400-450
0
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
75000-80000
0
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
2800-2900
-50
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1280-1310
-20
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
175000-180000
0
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
23000-24000
0
Pr-Nd Oxide
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO>75.0%
Tấn
265000-270000
0
Lanthanum Metal
La/TREM>99.0%
Tấn
29000-30000
0
Cerium
Ce/TREM>99.0%
Tấn
30000-31000
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
450000-470000
0
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
336000-340000
0
Terbium
Tb/TREM>99.9%
Kg
3600-3800
-50
Dysprosium
Dy/TREM>99%
Kg
1900-2050
-50
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
225-235
0
La-De Metal
Ce/TREM>65.0% TREM>98.5%
Tấn
27000-30000
0
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM
Tấn
340000-345000


75-80% TREM>98.5%Pr-Nd-Dy alloy metal
TREM>99.0%
Tấn
340000-345000
-5000
Battery-grade mix
TREM>99.0% Nd/TREM>15%
Tấn
120000-130000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1340000-1360000
0

Ghi chú: lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,5592 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters