Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 21/4
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
21000-24000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
14000-14500
0
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
12000-13000
0
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
364000-370000
2000
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
280000-285000
5000
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
12000-13000
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
500-520
50
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
76000-78000
1000
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
3300-3400
50
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1210-1240
10
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
175000-181000
5000
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
22000-24000
0
Pr-Nd Oxide
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO>75.0%
Tấn
286000-290000
1000
Lanthanum Metal
La/TREM>99.0%
Tấn
33000-35000
0
Cerium
Ce/TREM>99.0%
Tấn
30000-35000
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
452000-472000
2000
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
355000-365000
5000
Terbium
Tb/TREM>99.9%
Kg
4200-4400
0
Dysprosium
Dy/TREM>99%
Kg
1600-1700
0
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
La-De Metal
Ce/TREM>65.0% TREM>98.5%
Tấn
31000-33000
2000
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM
Tấn
368000-370000
2500

      
75-80% TREM>98.5%

      

      

      
Pr-Nd-Dy alloy metal
TREM>99.0%
Tấn
365000-368000
0
Battery-grade mix
TREM>99.0% Nd/TREM>15%
Tấn
120000-130000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1230000-1250000
0
Holmium iron
HoFe>99% Ho>80%
Tấn
430000-450000
20000

Ghi chú: lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,8939 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters