Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 29/12
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
22000-24000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13000-15000
0
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13000-15000
0
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
400000-420000
0
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
310000-330000
0
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13500-14500
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
410-430
0
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
80000-90000
0
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
2800-2850
0
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1150-1160
5
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
165000-175000
0
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999
Tấn
21000-22000
0
Lanthanum Metal
La/TREM≥99.0%
Tấn
35000-37000
0
Cerium
Ce/TREM≥99.0%
Tấn
36000-38000
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
520000-540000
0
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
400000-420000
0
Terbium
Tb/TREM≥99.9%
Kg
3750-3850
0
Dysprosium
Dy/TREM≥99%
Kg
1550-1650
0
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
Lanthanum cerium metal (alloy grade)
Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5%
Tấn
34000-36000
0
Lanthanum cerium metal (battery grade)
Ce/TREM≥65.0% TREM≥99.0%
Tấn
38000-39000
0
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5%
Tấn
405000-420000
7500
Battery-grade mix
TREM≥99.0% Nd/TREM≥15%
Tấn
140000-150000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1170000-1180000
5000
Holmium iron
HoFe≥99% Ho≥80%
Tấn
410000-430000
0
Holmium oxide
Ho2O3≥99.5%
Tấn
380000-400000
0

Ghi chú : lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,4815 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: Vinanet