Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Đvt: USD/thùng

Sep'16

41,84

41,85

41,71

41,73

41,93

Oct'16

42,55

42,60

42,47

42,48

42,69

Nov'16

43,31

43,37

43,23

43,23

43,47

Dec'16

44,07

44,07

43,95

43,98

44,20

Jan'17

44,59

44,59

44,57

44,57

44,82

Feb'17

-

-

-

45,21 *

45,34

Mar'17

45,65

45,65

45,54

45,54

45,77

Apr'17

-

-

-

45,93 *

46,13

May'17

-

-

-

46,33 *

46,43

Jun'17

46,50

46,50

46,45

46,45

46,70

Jul'17

-

-

-

46,79 *

46,94

Aug'17

-

-

-

46,95 *

47,17

Sep'17

-

-

-

47,70 *

47,40

Oct'17

-

-

-

48,00 *

47,63

Nov'17

-

-

-

51,64 *

47,87

Dec'17

47,95

47,95

47,86

47,89

48,12

Jan'18

-

-

-

46,89 *

48,30

Feb'18

-

-

-

47,67 *

48,47

Mar'18

-

-

-

48,00 *

48,63

Apr'18

-

-

-

52,98 *

48,81

May'18

-

-

-

50,74 *

48,99

Jun'18

-

-

-

49,03 *

49,17

Jul'18

-

-

-

53,81 *

49,30

Aug'18

-

-

-

54,91 *

49,43

Sep'18

-

-

-

53,54 *

49,57

Oct'18

-

-

-

55,15 *

49,73

Nov'18

-

-

-

54,29 *

49,90

Dec'18

-

-

-

49,92 *

50,08

Jan'19

-

-

-

51,05 *

50,16

Feb'19

-

-

-

54,42 *

50,25

Mar'19

-

-

-

39,28 *

50,34

Apr'19

-

-

-

51,55 *

50,43

May'19

-

-

-

46,64 *

50,54

Jun'19

-

-

-

50,30 *

50,67

Jul'19

-

-

-

60,28 *

50,72

Aug'19

-

-

-

64,81 *

50,81

Sep'19

-

-

-

72,35 *

50,92

Oct'19

-

-

-

49,11 *

51,04

Nov'19

-

-

-

78,82 *

51,18

Dec'19

-

-

-

51,17 *

51,33

Jan'20

-

-

-

-

51,39

Feb'20

-

-

-

-

51,46

Mar'20

-

-

-

-

51,54

May'20

-

-

-

-

51,72

Jun'20

-

-

-

68,28 *

51,84

Jul'20

-

-

-

-

51,84

Aug'20

-

-

-

-

51,88

Dec'20

-

-

-

51,70 *

52,31

Feb'21

-

-

-

-

52,40

Jun'21

-

-

-

99,61 *

52,80

Dec'21

-

-

-

53,80 *

53,26

Jun'22

-

-

-

91,44 *

53,73

Dec'22

-

-

-

53,98 *

54,16

Jun'23

-

-

-

-

54,57

Nguồn: Tradingcharts.com