Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Đvt: Uscent/bushel

Nov'17

9766/8

9766/8

9764/8

9764/8

9752/8

Jan'18

9854/8

9866/8

985

9862/8

985

Mar'18

9962/8

9976/8

996

997

996

May'18

10054/8

10066/8

10054/8

10062/8

1005

Jul'18

10142/8

10152/8

1014

10146/8

10134/8

Aug'18

-

-

-

10152/8*

10152/8

Sep'18

-

-

-

10062/8*

10062/8

Nov'18

9986/8

9994/8

9986/8

9994/8

999

Jan'19

-

-

-

1005*

1005

Mar'19

-

-

-

10074/8*

10074/8

May'19

-

-

-

10114/8*

10114/8

Jul'19

-

-

-

10166/8*

10166/8

Aug'19

-

-

-

1015*

1015

Sep'19

-

-

-

10086/8*

10086/8

Nov'19

-

-

-

996*

996

Jul'20

-

-

-

10114/8*

10114/8

Nov'20

-

-

-

992*

992

Nguồn: Tradingcharts.com