Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Đvt: Uscent/bushel

Nov'17

998

999

9956/8

9962/8

10002/8

Jan'18

1008

1009

10056/8

1006

10102/8

Mar'18

1017

1018

10152/8

10154/8

10192/8

May'18

1026

10264/8

10236/8

1024

1028

Jul'18

1033

1034

10322/8

10322/8

10356/8

Aug'18

-

-

-

10356/8*

10356/8

Sep'18

-

-

-

10222/8*

10222/8

Nov'18

10062/8

1009

10062/8

1009

10104/8

Jan'19

1013

1014

1013

1014

1015

Mar'19

-

-

-

10162/8*

10162/8

May'19

-

-

-

10206/8*

10206/8

Jul'19

-

-

-

10254/8*

10254/8

Aug'19

-

-

-

1022*

1022

Sep'19

-

-

-

10156/8*

10156/8

Nov'19

-

-

-

10014/8*

10014/8

Jul'20

-

-

-

10154/8*

10154/8

Nov'20

-

-

-

9904/8*

9904/8

Nguồn: Tradingcharts.com