Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Đvt: Uscent/bushel

Sep'16

10334/8

1036

1032

1032

10342/8

Nov'16

1013

1014

10096/8

1011

10134/8

Jan'17

1013

10142/8

10104/8

10114/8

10142/8

Mar'17

1010

10104/8

10074/8

1008

10106/8

May'17

1007

1007

1007

1007

10076/8

Jul'17

10064/8

10066/8

10016/8

10016/8

10064/8

Aug'17

998

998

998

998

999

Sep'17

-

-

-

975*

975

Nov'17

9536/8

9544/8

950

9502/8

9536/8

Jan'18

-

-

-

955*

955

Mar'18

-

-

-

9516/8*

9516/8

May'18

-

-

-

9536/8*

9536/8

Jul'18

-

-

-

9572/8*

9572/8

Aug'18

-

-

-

9544/8*

9544/8

Sep'18

-

-

-

949*

949

Nov'18

-

-

-

9334/8*

9334/8

Jul'19

-

-

-

949*

949

Nov'19

-

-

-

9282/8*

9282/8

Nguồn: Tradingcharts.com