Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Đvt: Uscent/bushel

Nov'17

9772/8

9784/8

9772/8

9782/8

977

Jan'18

9872/8

9886/8

987

9882/8

9866/8

Mar'18

9974/8

9992/8

9974/8

9986/8

9972/8

May'18

10064/8

10082/8

10064/8

10074/8

10062/8

Jul'18

1015

10162/8

1015

10162/8

10144/8

Aug'18

10174/8

10174/8

10174/8

10174/8

10154/8

Sep'18

-

-

-

10062/8*

10062/8

Nov'18

999

10002/8

9986/8

9996/8

9984/8

Jan'19

-

-

-

10042/8*

10042/8

Mar'19

-

-

-

1007*

1007

May'19

-

-

-

10112/8*

10112/8

Jul'19

-

-

-

1016*

1016

Aug'19

-

-

-

10142/8*

10142/8

Sep'19

-

-

-

1008*

1008

Nov'19

-

-

-

9932/8*

9932/8

Jul'20

-

-

-

10086/8*

10086/8

Nov'20

-

-

-

9892/8*

9892/8

Nguồn: Tradingcharts.com