Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Đvt: Uscent/lb

Oct'17

14,50

14,99

14,41

14,91

14,37

Mar'18

15,14

15,64

15,13

15,60

15,09

May'18

15,36

15,75

15,31

15,72

15,27

Jul'18

15,47

15,82

15,42

15,79

15,39

Oct'18

15,72

16,00

15,67

15,98

15,65

Mar'19

16,22

16,48

16,22

16,46

16,21

May'19

16,26

16,43

16,24

16,42

16,22

Jul'19

16,23

16,37

16,21

16,37

16,20

Oct'19

16,34

16,47

16,33

16,47

16,32

Mar'20

16,62

16,77

16,61

16,73

16,60

May'20

16,55

16,60

16,51

16,60

16,52

Nguồn: Tradingcharts.com