Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Đvt: Uscent/lb

Oct'17

13,95

13,97

13,48

13,72

-

Mar'18

14,62

14,64

14,18

14,43

-

May'18

14,61

14,67

14,22

14,48

-

Jul'18

14,70

14,74

14,28

14,54

-

Oct'18

14,95

14,95

14,48

14,73

-

Mar'19

15,48

15,48

15,05

15,23

-

May'19

15,54

15,54

15,21

15,29

-

Jul'19

15,57

15,57

15,24

15,32

-

Oct'19

15,72

15,72

15,47

15,47

-

Mar'20

15,99

15,99

15,71

15,75

-

May'20

15,60

15,63

15,57

15,63

-

Nguồn: Tradingcharts.com