Loại đường

Thị trường

Giá

Đường cát Biên Hòa loại 1

Thái Nguyên

23.000 đ/kg (bán lẻ)

Nguồn: Bộ Nông nghiệp