Loại đường

Thị trường

Giá

Đường cát trung

An Giang

16.000 đ/kg (bán lẻ)

Đường cát to

An Giang

17.000 đ/kg (bán lẻ)

Đường cát Biên Hòa loại 1

Thái Nguyên

23.000 đ/kg (bán lẻ)

Nguồn: Bộ Nông nghiệp