Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp 10% tấm, trọng lượng tịnh: 50 kg/bao, cả bì: 50.12 kg/bao&VN

TAN

430

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo KDM 4% tấm, gồm 21850 bao, đóng đồng nhất trong bao BOPP 5x5kg, cả bì 25.289kg/bao. 3% bao rỗng giao kèm&VN

KG

0,628

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

Gạo trắng VN hạt dài 15% tấm; bao gồm 68,000 bao; hàng đóng đồng nhất trong bao 25kg/bao, cả bì 25.08kg/bao; 2% bao rỗng giao kèm.&VN

TAN

377

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo 25% tấm gồm 150000 bao tịnh 50kg/bao, cả bì 50.11kg và 1.5 % bao rỗng (~ 2250 cái ) kèm theo (đóng đồng nhất)&VN

TAN

361

VOSCO SSV01

FOB

Tấm Việt Nam, hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50kg/bao, đính kèm 1% bao rỗng dự phòng&VN

TAN

345

CANG MY THOI (AG)

FOB

Tấm Jasmine, hàng đóng trong bao PP 50kgs, tổng cộng 1000 bao.&VN

TAN

375

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC