Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G/H

NẾP 5% TẤM XUẤT KHẨU; TỊNH TRONG BAO ĐỒNG NHẤT 50KG/BAO.&VN

TAN

490

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Nếp Việt Nam 10% tấm, hàng đóng trong bao PP 50 kgs, kèm theo 2% bao rỗng dự phòng = 200 cái.&VN

TAN

462

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo KDM 5% tấm , NW: 50 kg/bao, GW: 50.12 kg/bao &VN

TAN

615

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 15% tấm gồm 132000 bao tịnh 25kg/bao, cả bì 25.08 kg/bao và 2% bao rỗng ~ 2640 cái giao kèm theo. Đóng đồng nhất. Nhãn hiệu bao bì : SURISE AAA&VN

TAN

366

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 5% tấm gồm 97000 bao tịnh 50kg/bao, cả bì 50.16kg/bao và 2% bao rỗng ~ 1940 cái giao kèm theo. Đóng đồng nhất. Nhãn hiệu bao bì: MALAYSIA&VN

TAN

388

CANG MY THOI (AG)

FOB

GẠO JASMINE VIỆT NAM 5% TẤM &VN

TAN

560,5

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

Gạo trắng hạt dài Việt Nam 05% tấm, hàng đóng trong bao PP 50 kgs, kèm theo 1% bao rỗng dự phòng = 700 cái.&VN

TAN

385

PHAO SSV 02

FOB

Gạo tấm; 8500 bao; đóng đồng nhất trong bao 50kg; cả bì 50.12kg; 1% bao rỗng giao kèm&VN

TAN

348

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO THƠM VIỆT NAM JASMINE 100% TẤM ( ĐÓNG BAO PP 50 KG, MARK MALAYSIA)&VN

TAN

360

CANG MY THOI (AG)

FOB

Nguồn: VITIC