Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nếp Việt Nam 10% Tấm&VN

TAN

508

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Nếp 10% tấm ( Vietnamese Medium short grain Glutinous rice 10 % broken ( Long An ), đóng bao PP 50 kg/ bao)&VN

TAN

515

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 25Kg tịnh (Trọng lượng bao bì 80 grams).&VN

TAN

390

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng VN 5% tấm xuất khẩu ( Kèm 124 bao rỗng cấp miễn phí) Giá 387 USD+1,5 USD do tăng trọng lượng bao bì=388,5 USD/T/FOB) -ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG FOB &VN

TAN

388,5

PHAO SSV02

FOB

GẠO THƠM VIỆT NAM,ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 50KG, 50.12KG TỊNH/ BAO .ĐÍNH KÈM 1% BAO RỖNGVN &VN

TAN

540

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng hạt dài 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 20Kg tịnh. Marking GLOBUS. Kèm theo 2% bao rỗng. &VN

TAN

384,5

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo Việt Nam 15% tấm, hàng đóng đồng nhất bao PP 25KG. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng.&VN

TAN

375

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gao trang hat dai 5% tam 5451 (ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 10000 BAO PP 50KG TỊNH/BAO)&VN

TAN

490

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm gạo , xuất xứ Việt Nam, 25 kg bao net ( 5 kg x 5 bao), 25.33 kg bao gross&VN

TAN

485

CANG VICT

FOB

Nguồn: VITIC