Mặt hàng

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã G.H

NEP HAT NGAN VN 10% TAM (MARK: ROYAL CROWN)DONG BAO 50 KG DONG NHAT&VN

TAN

480

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo thơm 5% tấm, 50kg/bao, 25 tấn/cont&VN

TAN

553

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm 5% tấm; 40420 bao; đóng đồng nhất trong bao 5x5kg; cả bì 25.355kg; 2% bao rỗng giao kèm&VN

TAN

646,5

CANG CONT SPITC

FOB

Gạo trắng Việt Nam 15% tấm, hàng đóng đồng nhất bao PP 25KG, marking SUNRISE AAA. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng.&VN

TAN

409

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm, xuất xứ Việt Nam, 25 kg bao net, 25,100 kg bao gross&VN

TAN

584,5

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

GAO DAI THOM VIET NAM 5% TAM (GOM 3000 BAO, 50KG/BAO)&VN

TAN

520

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng VIETNAM 100% Tấm, mới 100% ( MARK : ROYAL CROWN) DONG BAO 25 KG DONG NHAT&VN

TAN

345

CANG MY THOI (AG)

FOB

TẤM NẾP VIỆT NAM,ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 50KG, 50.13KG TỊNH/ BAO .ĐÍNH KÈM 1% BAO RỖNGVN &VN

TAN

385

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC