Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nếp 2% tấm . (DUOC DONG TRONG 9200 BAO PP/PE 50 KG TỊNH/BAO)&VN

TAN

530

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

VIETNAM WHITE RICE 5% BROKEN OM5451&VN

TAN

435

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NEP VIET NAM (NEP THANH PHAM DA XAT TRANG VA DANH BONG) DONG BAO DONG NHAT 50KGS &VN

TAN

395

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo JASMINE 5% tấm , NW: 50 kg/bao, GW:50.15kg/bao&VN

TAN

505

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo 5% tấm . Đóng trong bao PP mới. 50 kg/ 1 bao, &VN

TAN

350

CANG CONT SPITC

FOB

Gạo thơm Việt Nam 5% tấm. Đóng 05 bao 5kg trong một bao lớn 25kg tịnh/bao, tráng màng hai mặt. Kèm 2% bao rỗng cấp miễn phí.Giao hàng bằng container. &VN

TAN

665

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm (50kg/bao, không nhãn mác). &VN

TAN

517,5

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 1% bao rỗng dự phòng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

491,36

UNKNOWN

FOB

GẠO TRẮNG 50% TẤM

TUI

2

NULL

FOB

GẠO JASMINE VIỆT NAM 100% TẤM XUẤT KHẨU, ĐÓNG TRONG BAO ĐỒNG NHẤT PP VÀNG(MONA) 50KG&VN

TAN

390

CANG MY THOI (AG)

FOB

Tấm Jasmine Việt Nam, hàng đóng đồng nhất bao PP 50KG. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng.&VN

TAN

350

CANG MY THOI (AG)

FOB

Nguồn: VITIC