Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nếp 10% tấm ( Glutinous rice 10% broken, 50 kg/ bao)&VN

TAN

450

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo NẾP 10% tấm, NW: 50 kg/bao, GW: 50.13 kg/bao&VN

TAN

446

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 50 kg/bao.&VN

TAN

515

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO TRẮNG VIỆT NAM HẠT DÀI 5% TẤM, ĐÓNG BAO ĐỒNG NHẤT 50KG/BAO, TỔNG CỘNG 10.800BAO&VN

TAN

445

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm, hàng đóng trong bao PP 50kgs, kèm 1% bao rỗng dự phòng: 192 cái &VN

TAN

398

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo tấm; 10000 bao; đóng đồng nhất trong bao 50kg; cả bì 50.12kg; 1% bao rỗng giao kèm&VN

TAN

335

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo tấm, bao gồm 12,000 bao; hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50kg/bao, cả bì 50.12 kg/bao; 2% bao rỗng giao kèm&VN

TAN

337

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Tấm Việt Nam.&VN

TAN

338

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC