Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Nếp 10% tấm đóng thành 20.000 bao PP đồng nhất, trọng lượng 50kg/bao. (Hàng được đóng trong 40 container 20 feet).&VN

TAN

420

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nếp 2% tấm Vụ 2017. (DUOC DONG TRONG 9200 BAO PP/PE 50 KG TỊNH/BAO)&VN

TAN

535

CANG VICT

FOB

Gạo 25% tấm gồm 150000 bao tịnh 50kg/bao, cả bì 50.11kg và 1.5 % bao rỗng (~ 2250 cái ) kèm theo (đóng đồng nhất)&VN

TAN

361

PHAO PHUOC LONG 4

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 0.2% bao rỗng miễn phí giao kèm theo hàng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

400

UNKNOWN

FOB

Nguồn: VITIC