Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Gạo Nếp 10% tấm ( Vietnamese Glutinous rice 10 % broken , đóng bao PP 50 kg/ bao)&VN

TAN

462

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm số 9 - 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 50kg/bao.&VN

TAN

448

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 25Kg tịnh.&VN

TAN

369

PHAO 20

FOB

Gạo Jasmine 5% tấm gồm 150000 bao tịnh 50kg/bao, cả bì 50.20kg/ bao và 3% bao rỗng (4500 cái ) giao kèm theo. Đóng đồng nhất.&VN

TAN

585

PM01

FOB

GẠO THƠM VIỆT NAM 5% TẤM ( OM 5451), GẠO ĐÓNG BAO 50 KG&VN

TAN

428

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 0.2% bao rỗng miễn phí giao kèm theo hàng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

356.33

UNKNOWN

FOB

Gạo trắng 100 % tấm ( bao 50 kg )&VN

TAN

370

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

GẠO TẤM; 10,000 BAO; ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO 50KG; CẢ BÌ 50.12 KG/BAO; 1% BAO RỖNG GIAO KÈM&VN

TAN

330

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo tấm (Đóng bao 50kgs)&VN

TAN

382

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 25 kg/bao.&VN

KG

0.353

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo 100 % tấm (Vietnam short grain white rice 100 % broken , bao PP 50 kg/ bao)&VN

TAN

344

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC