Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nep 10% TAM (ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 10,000 BAO PP 50KG TỊNH/BAO)&VN

TAN

422

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 0.2% bao rỗng miễn phí giao kèm theo hàng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

356,33

UNKNOWN

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 1% bao rỗng dự phòng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

405,84

UNKNOWN

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn, tráng màng 1 mặt, 50kg tịnh/bao. Giao hàng bằng tàu (kèm 2% bao rỗng cấp miễn phí) &VN

TAN

341

UNKNOWN

FOB

Nep 100% tấm ( Vietnam glutinous rice100% broken 4000 bao ,50 kg/ bao)&VN

TAN

440

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm thơm Việt Nam (50kg/bao)&VN

TAN

360

CANG MY THOI (AG)

FOB

TẤM TRẮNG MÙA 2017 ĐÓNG BAO PP/PE 25 KG/BAO.&VN

TAN

378,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC