Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nếp 10 % tấm An Giang (ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 10000 BAO PP 50KG TỊNH/BAO)&VN

TAN

522

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo KDM 5% tấm gồm 222222 bao tịnh 22.5kg/bao, cả bì 22.59kg/bao và 2% bao rỗng (4444 cái) giao kèm theo. Đóng đồng nhất.&VN

KG

0,6096

PHAO DT9

FOB

Gạo 5 % tấm (Vietnam long grain fragrant rice (ST21) 5 % broken , bao PP 50 kg/ bao)&VN

TAN

655

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 1% bao rỗng dự phòng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

455,73

UNKNOWN

FOB

Gạo trắng 5% tấm (60 % Japonica, 40% hạt ngắn), xuất xứ Việt Nam, 20 kg bao net ( 1 kg x 20 bao), 20.235 kg bao gross&VN

TAN

655,11

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC