Đvt: $/MMBtu                                                                                       

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

May'17

3,217

3,225

3,211

3,217

3,190

Jun'17

3,277

3,288

3,277

3,279

3,254

Jul'17

3,344

3,349

3,341

3,341

3,316

Aug'17

3,363

3,366

3,359

3,360

3,333

Sep'17

3,345

3,349

3,345

3,345

3,318

Oct'17

3,352

3,360

3,351

3,351

3,328

Nov'17

3,400

3,400

3,396

3,396

3,372

Dec'17

3,514

3,514

3,510

3,510

3,488

Jan'18

3,577

3,580

3,577

3,580

3,557

Feb'18

-

-

-

3,513 *

3,514

Mar'18

3,446

3,446

3,439

3,446

3,422

Apr'18

2,900

2,901

2,897

2,897

2,878

May'18

-

-

-

2,827 *

2,819

Jun'18

-

-

-

2,845 *

2,837

Jul'18

-

-

-

2,865 *

2,857

Aug'18

-

-

-

2,867 *

2,860

Sep'18

-

-

-

2,849 *

2,841

Oct'18

-

-

-

2,865 *

2,859

Nov'18

-

-

-

2,917 *

2,912

Dec'18

-

-

-

3,045 *

3,048

Jan'19

-

-

-

3,151 *

3,150

Feb'19

-

-

-

3,136 *

3,121

Mar'19

-

-

-

3,082 *

3,049

Apr'19

-

-

-

2,706 *

2,678

May'19

-

-

-

2,657 *

2,651

Jun'19

-

-

-

2,719 *

2,678

Jul'19

-

-

-

2,749 *

2,708

Aug'19

-

-

-

2,763 *

2,720

Sep'19

-

-

-

2,763 *

2,721

Oct'19

-

-

-

2,730 *

2,751

Nov'19

-

-

-

2,854 *

2,816

Dec'19

-

-

-

2,970 *

2,953

Jan'20

-

-

-

3,063 *

3,070

Feb'20

-

-

-

3,060 *

3,041

Mar'20

-

-

-

3,010 *

2,981

Apr'20

-

-

-

2,681 *

2,656

May'20

-

-

-

2,669 *

2,645

Jun'20

-

-

-

2,706 *

2,678

Jul'20

-

-

-

2,737 *

2,713

Aug'20

-

-

-

2,764 *

2,740

Sep'20

-

-

-

2,766 *

2,742

Oct'20

-

-

-

2,796 *

2,772

Nov'20

-

-

-

2,861 *

2,837

Dec'20

-

-

-

2,997 *

2,976

Jan'21

-

-

-

3,120 *

3,096

Feb'21

-

-

-

3,085 *

3,064

Mar'21

-

-

-

3,000 *

3,001

Apr'21

-

-

-

2,685 *

2,671

May'21

-

-

-

4,500 *

2,660

Jun'21

-

-

-

2,800 *

2,686

Jul'21

-

-

-

4,367 *

2,716

Aug'21

-

-

-

4,377 *

2,741

Sep'21

-

-

-

2,810 *

2,746

Oct'21

-

-

-

3,025 *

2,776

Nov'21

-

-

-

2,860 *

2,844

Dec'21

-

-

-

3,005 *

2,986

Jan'22

-

-

-

3,130 *

3,111

Feb'22

-

-

-

3,100 *

3,075

Mar'22

-

-

-

3,040 *

3,009

Apr'22

-

-

-

2,675 *

2,674

May'22

-

-

-

2,698 *

2,664

Jun'22

-

-

-

2,418 *

2,692

Jul'22

-

-

-

2,753 *

2,724

Aug'22

-

-

-

3,031 *

2,752

Sep'22

-

-

-

2,626 *

2,757

Oct'22

-

-

-

3,046 *

2,785

Nov'22

-

-

-

3,477 *

2,857

Dec'22

-

-

-

3,714 *

3,002

Jan'23

-

-

-

3,366 *

3,145

Feb'23

-

-

-

3,228 *

3,107

Mar'23

-

-

-

3,570 *

3,040

Apr'23

-

-

-

3,989 *

2,716

May'23

-

-

-

4,500 *

2,704

Jun'23

-

-

-

4,148 *

2,732

Jul'23

-

-

-

3,727 *

2,764

Aug'23

-

-

-

3,453 *

2,792

Sep'23

-

-

-

3,580 *

2,797

Nguồn: Tradingcharts.com