Đvt: $/MMBtu                                                                                    

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jan'18

2,801

2,808

2,798

2,806

2,828

Feb'18

2,818

2,827

2,818

2,827

2,847

Mar'18

2,790

2,797

2,790

2,797

2,816

Apr'18

2,700

2,710

2,700

2,708

2,722

May'18

2,704

2,712

2,704

2,710

2,723

Jun'18

2,748

2,748

2,746

2,748

2,760

Jul'18

2,786

2,786

2,782

2,782

2,798

Aug'18

-

-

-

2,788 *

2,804

Sep'18

2,772

2,772

2,770

2,770

2,787

Oct'18

2,800

2,800

2,795

2,798

2,813

Nov'18

-

-

-

2,860 *

2,875

Dec'18

2,990

2,990

2,990

2,990

3,010

Jan'19

-

-

-

3,086 *

3,104

Feb'19

-

-

-

3,065 *

3,083

Mar'19

-

-

-

3,001 *

3,020

Apr'19

-

-

-

2,704 *

2,717

May'19

-

-

-

2,681 *

2,679

Jun'19

-

-

-

2,704 *

2,702

Jul'19

-

-

-

2,723 *

2,726

Aug'19

-

-

-

2,719 *

2,726

Sep'19

-

-

-

2,710 *

2,709

Oct'19

-

-

-

2,708 *

2,733

Nov'19

-

-

-

2,770 *

2,780

Dec'19

-

-

-

2,910 *

2,923

Jan'20

-

-

-

3,020 *

3,031

Feb'20

-

-

-

3,030 *

3,007

Mar'20

-

-

-

2,950 *

2,955

Apr'20

-

-

-

2,675 *

2,670

May'20

-

-

-

2,635 *

2,646

Jun'20

-

-

-

2,682 *

2,674

Jul'20

-

-

-

2,710 *

2,704

Aug'20

-

-

-

2,725 *

2,719

Sep'20

-

-

-

2,725 *

2,719

Oct'20

-

-

-

2,750 *

2,749

Nov'20

-

-

-

2,875 *

2,819

Dec'20

-

-

-

2,960 *

2,967

Jan'21

-

-

-

3,055 *

3,077

Feb'21

-

-

-

3,045 *

3,051

Mar'21

-

-

-

3,057 *

2,994

Apr'21

-

-

-

2,730 *

2,689

May'21

-

-

-

2,675 *

2,666

Jun'21

-

-

-

2,745 *

2,690

Jul'21

-

-

-

2,769 *

2,716

Aug'21

-

-

-

2,778 *

2,730

Sep'21

-

-

-

2,775 *

2,730

Oct'21

-

-

-

2,803 *

2,757

Nov'21

-

-

-

2,875 *

2,822

Dec'21

-

-

-

3,020 *

2,967

Jan'22

-

-

-

3,130 *

3,077

Feb'22

-

-

-

3,124 *

3,049

Mar'22

-

-

-

3,062 *

2,990

Apr'22

-

-

-

2,781 *

2,698

May'22

-

-

-

2,726 *

2,680

Jun'22

-

-

-

2,799 *

2,705

Jul'22

-

-

-

2,831 *

2,732

Aug'22

-

-

-

3,031 *

2,752

Sep'22

-

-

-

2,864 *

2,752

Oct'22

-

-

-

2,770 *

2,778

Nov'22

-

-

-

2,970 *

2,850

Dec'22

-

-

-

3,061 *

3,000

Jan'23

-

-

-

3,186 *

3,120

Feb'23

-

-

-

3,161 *

3,092

Mar'23

-

-

-

3,000 *

3,033

Apr'23

-

-

-

2,869 *

2,727

May'23

-

-

-

2,710 *

2,707

Jun'23

-

-

-

2,882 *

2,732

Jul'23

-

-

-

2,833 *

2,759

Aug'23

-

-

-

2,713 *

2,782

Sep'23

-

-

-

3,580 *

2,785

Nguồn: Tradingcharts.com