Đvt: $/MMBtu                                                                                  

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jul'17

3,020

3,030

3,016

3,028

3,037

Aug'17

3,052

3,065

3,047

3,059

3,064

Sep'17

3,047

3,059

3,042

3,052

3,059

Oct'17

3,071

3,084

3,071

3,084

3,088

Nov'17

3,137

3,147

3,134

3,147

3,150

Dec'17

3,280

3,294

3,280

3,294

3,297

Jan'18

3,371

3,381

3,371

3,381

3,385

Feb'18

-

-

-

3,350 *

3,365

Mar'18

3,282

3,282

3,281

3,281

3,293

Apr'18

2,871

2,873

2,870

2,873

2,875

May'18

2,833

2,833

2,833

2,833

2,835

Jun'18

2,857

2,857

2,857

2,857

2,861

Jul'18

-

-

-

2,889 *

2,888

Aug'18

-

-

-

2,888 *

2,893

Sep'18

-

-

-

2,867 *

2,869

Oct'18

-

-

-

2,886 *

2,885

Nov'18

-

-

-

2,933 *

2,932

Dec'18

-

-

-

3,064 *

3,062

Jan'19

-

-

-

3,150 *

3,146

Feb'19

-

-

-

3,114 *

3,119

Mar'19

-

-

-

3,048 *

3,053

Apr'19

-

-

-

2,730 *

2,709

May'19

-

-

-

2,685 *

2,684

Jun'19

-

-

-

2,725 *

2,713

Jul'19

-

-

-

2,752 *

2,743

Aug'19

-

-

-

2,765 *

2,757

Sep'19

-

-

-

2,757 *

2,750

Oct'19

-

-

-

2,784 *

2,776

Nov'19

-

-

-

2,857 *

2,848

Dec'19

-

-

-

3,000 *

2,988

Jan'20

-

-

-

3,110 *

3,093

Feb'20

-

-

-

3,090 *

3,064

Mar'20

-

-

-

3,027 *

2,999

Apr'20

-

-

-

2,697 *

2,679

May'20

-

-

-

2,681 *

2,667

Jun'20

-

-

-

2,714 *

2,700

Jul'20

-

-

-

2,749 *

2,735

Aug'20

-

-

-

2,764 *

2,760

Sep'20

-

-

-

2,764 *

2,762

Oct'20

-

-

-

2,795 *

2,788

Nov'20

-

-

-

2,878 *

2,865

Dec'20

-

-

-

3,001 *

3,010

Jan'21

-

-

-

3,125 *

3,122

Feb'21

-

-

-

3,106 *

3,092

Mar'21

-

-

-

3,042 *

3,027

Apr'21

-

-

-

2,739 *

2,712

May'21

-

-

-

2,727 *

2,700

Jun'21

-

-

-

2,751 *

2,728

Jul'21

-

-

-

2,781 *

2,760

Aug'21

-

-

-

2,803 *

2,788

Sep'21

-

-

-

2,811 *

2,793

Oct'21

-

-

-

2,826 *

2,821

Nov'21

-

-

-

2,899 *

2,899

Dec'21

-

-

-

3,050 *

3,045

Jan'22

-

-

-

3,158 *

3,160

Feb'22

-

-

-

3,162 *

3,128

Mar'22

-

-

-

3,098 *

3,065

Apr'22

-

-

-

2,781 *

2,755

May'22

-

-

-

2,771 *

2,743

Jun'22

-

-

-

2,799 *

2,771

Jul'22

-

-

-

2,831 *

2,803

Aug'22

-

-

-

3,031 *

2,831

Sep'22

-

-

-

2,864 *

2,836

Oct'22

-

-

-

2,892 *

2,868

Nov'22

-

-

-

2,970 *

2,946

Dec'22

-

-

-

3,714 *

3,101

Jan'23

-

-

-

3,225 *

3,223

Feb'23

-

-

-

3,228 *

3,191

Mar'23

-

-

-

3,570 *

3,127

Apr'23

-

-

-

2,869 *

2,817

May'23

-

-

-

2,859 *

2,805

Jun'23

-

-

-

2,882 *

2,833

Jul'23

-

-

-

3,727 *

2,865

Aug'23

-

-

-

3,453 *

2,893

Sep'23

-

-

-

3,580 *

2,898

Nguồn: Tradingcharts.com