Giấy đồ hoạ
Giá tính bằng RMB/tấn, đối với giấy sản xuất nội địa. Đông Trung Quốc2, gồm cả thuế. Giá giấy là giá xuất kho của nhà phân phối chính trừ giấy in báo, là giá giao tận nơi cho khách hàng

 

Giấy làm bao bì
Giá tính bằng RMB/tấn, đối với giấy sản xuất nội địa. Đông Trung Quốc2, gồm cả thuế. Giá giấy làm bao bì là giá xuất xưởng và giá bìa là giá xuất kho của nhà phân phối chính

 

1 Thay đổi tính theo giá trung bình cộng
2 Đông Trung Quốc gồm các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Giang Tây và Sơn Đông, và Thượng Hải
*Chi phí xén từ cuộn sang tờ ở Trung Quốc là RMB 100-150/tấn, và giá cho những chủng loại này ở dạng tờ có thể tính thêm theo định mức này.
Theo tài liệu của Công ty CP Giấy An Bình

Nguồn: vppa.vn