Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'16

301,70

303,30

296,90

298,90

300,00

Jan'17

312,00

314,90

307,60

307,80

311,10

Mar'17

320,10

323,00

316,80

316,80

319,80

May'17

322,00

322,00

319,50

319,50

324,00

Jul'17

-

-

-

335,00

332,00

Sep'17

335,00

335,00

335,00

335,00

345,00

Nov'17

-

-

-

380,70

359,00

Nguồn: Tradingcharts.com