Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

386,60

391,80

383,00

387,30

385,20

Jul'17

391,10

396,20

386,10

390,00

390,80

Sep'17

388,20

393,20

384,40

385,30

388,40

Nov'17

385,50

385,50

380,60

380,60

383,00

Jan'18

-

383,00

383,00

383,00

383,00

Mar'18

-

386,00

386,00

386,00

387,00

May'18

-

386,00

386,00

-

386,00

Nguồn: Tradingcharts.com