Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

322,60

323,60

320,50

323,40

322,60

Nov'16

329,50

331,50

328,80

330,80

331,10

Jan'17

-

-

-

329,50

335,40

Mar'17

-

-

-

333,00

341,10

May'17

-

-

-

341,00

341,80

Jul'17

-

-

-

348,90

357,80

Sep'17

-

373,40

373,40

373,40

373,80

Nguồn: Tradingcharts.com