Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

414,00

417,00

411,60

417,00

-

Jan'18

401,50

403,50

399,90

403,50

-

Mar'18

391,20

391,20

389,80

390,00

-

May'18

-

-

-

382,00

-

Jul'18

-

-

-

385,00

-

Sep'18

-

-

-

385,00

-

Nov'18

-

-

-

-

-

Nguồn: Tradingcharts.com