Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

363,00

365,70

361,70

363,60

362,30

Sep'17

350,80

354,60

350,00

351,50

352,80

Nov'17

347,00

348,50

344,80

346,00

346,00

Jan'18

-

350,00

350,00

359,40

354,60

Mar'18

-

-

-

343,00

360,70

May'18

-

-

-

348,10

359,60

Jul'18

-

-

-

344,50

356,00

Nguồn: Tradingcharts.com