Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

323,30

332,20

323,30

332,20

322,20

Nov'16

334,30

340,70

334,30

340,70

330,70

Jan'17

343,00

345,00

343,00

345,00

335,00

Mar'17

-

-

-

333,00

340,70

May'17

-

-

-

341,00

341,40

Jul'17

359,10

359,10

359,10

359,10

357,40

Sep'17

-

375,10

375,10

375,10

373,40

Nguồn: Tradingcharts.com