Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

416,30

417,50

406,30

408,70

413,70

Jan'18

403,80

404,20

394,40

397,00

401,50

Mar'18

389,70

391,00

385,00

385,00

389,90

May'18

378,00

378,00

378,00

378,00

382,90

Jul'18

-

-

-

385,00

383,60

Sep'18

-

-

-

385,00

383,60

Nov'18

-

-

-

-

381,80

Nguồn: Tradingcharts.com