Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'16

302,80

304,70

301,80

304,10

302,90

Jan'17

317,20

318,10

312,80

317,60

316,00

Mar'17

322,60

322,70

321,50

322,70

323,50

May'17

327,00

327,00

327,00

327,00

326,50

Jul'17

-

326,00

326,00

326,00

330,00

Sep'17

-

335,00

335,00

335,00

337,00

Nov'17

-

-

-

380,70

351,00

Nguồn: Tradingcharts.com