Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'17

304,90

307,50

303,30

307,00

304,80

Mar'17

322,00

324,00

320,20

322,60

322,10

May'17

329,30

331,00

329,30

331,00

330,40

Jul'17

-

-

-

344,30

339,70

Sep'17

-

-

-

362,90

346,40

Nov'17

-

348,00

348,00

348,00

348,00

Jan'18

-

-

-

362,00

362,00

Nguồn: Tradingcharts.com