Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

424,00

430,70

424,00

427,60

425,90

Mar'18

415,30

421,10

415,00

418,10

415,50

May'18

402,60

407,90

402,60

407,00

402,60

Jul'18

388,10

393,40

388,10

393,40

387,90

Sep'18

-

-

-

381,70

376,30

Nov'18

-

-

-

376,90

369,80

Jan'19

-

-

-

-

365,30

Nguồn: Tradingcharts.com