Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'17

335,00

335,30

328,30

332,00

330,30

Mar'17

343,00

345,00

339,70

343,50

341,20

May'17

347,00

349,10

344,10

349,10

347,00

Jul'17

352,90

352,90

350,00

351,60

352,90

Sep'17

-

365,00

365,00

365,00

361,70

Nov'17

-

-

-

380,70

366,70

Jan'18

-

379,90

379,90

379,90

380,70

Nguồn: Tradingcharts.com