Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

380,00

380,00

367,20

368,90

379,70

Jul'17

384,60

384,90

374,40

374,40

384,40

Sep'17

-

380,40

373,30

373,30

383,30

Nov'17

370,70

370,70

365,90

365,90

375,90

Jan'18

370,10

370,10

367,30

367,40

376,10

Mar'18

-

-

-

386,00

381,90

May'18

-

-

-

383,00

377,30

Nguồn: Tradingcharts.com