Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

334,90

336,70

328,40

329,80

332,20

Nov'16

342,90

343,90

335,20

336,50

340,70

Jan'17

346,00

347,70

340,30

340,30

345,00

Mar'17

349,90

349,90

349,90

349,90

350,70

May'17

-

-

-

341,00

351,40

Jul'17

-

359,10

359,10

359,10

359,10

Sep'17

-

372,40

372,40

372,40

375,10

Nguồn: Tradingcharts.com