Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

367,50

368,50

363,20

363,20

368,00

Nov'17

351,60

355,10

350,30

350,30

354,80

Jan'18

-

361,00

358,40

360,80

360,90

Mar'18

-

-

-

374,70

365,50

May'18

-

-

-

370,00

365,40

Jul'18

-

-

-

344,50

356,40

Sep'18

-

-

-

-

352,80

Nguồn: Tradingcharts.com