Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

408,10

411,30

407,30

411,30

407,30

Jan'18

397,60

400,40

397,00

400,20

395,80

Mar'18

388,00

390,00

387,80

390,00

385,00

May'18

-

378,00

378,00

378,00

378,00

Jul'18

-

-

-

385,00

378,70

Sep'18

-

-

-

385,00

378,70

Nov'18

-

-

-

-

376,90

Nguồn: Tradingcharts.com