Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'17

307,50

316,70

307,50

308,70

306,70

Mar'17

322,20

332,60

322,20

328,10

322,60

May'17

335,80

340,80

335,80

337,00

331,00

Jul'17

-

-

-

344,30

340,30

Sep'17

-

-

-

362,90

347,00

Nov'17

-

348,00

348,00

348,00

348,60

Jan'18

-

-

-

362,00

362,60

Nguồn: Tradingcharts.com