Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

429,70

432,70

426,20

426,50

429,70

Mar'18

421,20

423,30

417,50

418,30

419,90

May'18

410,00

412,30

407,90

410,00

407,90

Jul'18

-

-

-

393,40

393,40

Sep'18

-

-

-

381,70

377,10

Nov'18

-

-

-

376,90

370,60

Jan'19

-

-

-

-

366,10

Nguồn: Tradingcharts.com