Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

367,40

377,60

366,80

376,00

368,40

Jul'17

371,70

378,00

369,20

374,60

374,40

Sep'17

371,10

375,00

368,60

371,30

373,30

Nov'17

365,00

368,10

363,40

365,40

365,90

Jan'18

-

370,10

367,30

367,40

370,10

Mar'18

-

-

-

386,00

380,90

May'18

-

-

-

383,00

376,30

Nguồn: Tradingcharts.com