Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

-

-

-

364,20

363,60

Sep'17

352,20

355,80

352,10

355,40

352,40

Nov'17

342,00

344,70

342,00

343,90

342,00

Jan'18

347,40

348,40

347,40

348,40

345,70

Mar'18

-

-

-

343,00

349,80

May'18

-

-

-

348,10

348,70

Jul'18

-

-

-

344,50

345,10

Nguồn: Tradingcharts.com