Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'16

313,30

316,00

312,50

314,50

-

Sep'16

321,10

324,70

319,70

322,20

-

Nov'16

326,20

327,40

326,20

326,60

-

Jan'17

331,20

331,20

330,10

330,10

-

Mar'17

-

-

-

331,40

-

May'17

-

-

-

331,90

-

Jul'17

-

348,90

348,90

348,90

-

Nguồn: Tradingcharts.com