Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

385,00

390,90

385,00

390,90

379,90

Sep'17

365,70

370,20

365,10

370,20

360,20

Nov'17

356,50

362,30

356,50

362,30

352,50

Jan'18

366,90

366,90

366,70

366,70

360,10

Mar'18

-

-

-

343,00

366,20

May'18

-

-

-

348,10

365,10

Jul'18

-

-

-

344,50

361,50

Nguồn: Tradingcharts.com