Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

330,80

333,10

321,10

322,40

330,70

Nov'16

337,70

340,50

330,40

332,10

337,90

Jan'17

342,80

342,80

335,10

335,10

341,30

Mar'17

345,00

345,00

345,00

345,00

348,00

May'17

-

-

-

341,00

348,70

Jul'17

-

359,10

359,10

359,10

356,40

Sep'17

-

369,40

369,40

369,40

372,40

Nguồn: Tradingcharts.com